Ochrana
osobních údajů

GDPR

Dovolte nám, abychom Vás touto cestou informovali o zpracování osobních údajů naší společností. Naše informace zohledňují nedávné změny právních předpisů Evropské unie na ochranu údajů (GDPR) a objasňují způsob, jakým shromažďujeme, ukládáme a zpracováváme Vaše údaje.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

FIRMA Hedoz je ve správě pod Pavel Hešnaur, se sídlem Farská 381, Praha 9, PSČ 198 00, IČ: 25610465 (dále jen “FIRMA“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů naší FIRMOU, včetně
rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů FIRMOU. FIRMA zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne
24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:
FIRMA zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s ZOOÚ,
přičemž tyto osobní údaje FIRMA shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu a následně tři roky po jeho skončení nebo po dobu jednoho roku, pokud k uzavření smlouvy nedojde.

Základní účely zpracování osobních údajů FIRMOU:

  • plnění smlouvy a poskytování služeb;
  • zajištění provozních činností;
  • účetní a daňové účely;
  • vymáhání pohledávek;
  • splnění právní povinnosti;
  • marketing (informační a produktové kampaně) FIRMY;
  • ochrana majetku a osob.

Rozsah zpracování osobních údajů FIRMOU:
FIRMA zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu: identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti, rodné číslo; adresní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, telefon, emailová adresa; další osobní údaje: číslo bankovního účtu, další osobní údaje plynoucí z konkrétní
smlouvy či ze zákona, obrazový záznam, biometrické údaje v souladu se zákonem č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zdroje osobních údajů:
FIRMA získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy, příp. od třetích osob.
FIRMA vždy informuje subjekty údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjektem
údajů a FIRMOU společností a také významně zefektivní poskytování služeb. FIRMA dále získává osobní údaje z veřejných evidencí, od orgánů státní správy nebo na základě zvláštních právních předpisů.

Zpracovatelé a příjemci:
Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle FIRMOU zpracovávány také Zpracovateli FIRMY, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s ZOOÚ.

Zpracovateli osobních údajů FIRMY jsou zejména:
náhradní dodavatelé nebo poskytovatelé služeb, dodavatelé kamerových a přístupových systémů umístěných v prostorách  provozovny FIRMY další osoby v souvislosti s uzavíráním, správou a archivací smluv a souvisejících dokumentů, osoby, které poskytují správci služby v případě, že se zákazník rozhodne služeb využít, jiné třetí strany, které poskytují nebo přijímají služby v souvislosti s plněním smluvních nebo zákonných povinností FIRMY.
FIRMA zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je A technicky a organizačně zabezpečena v souladu s ZOOÚ. Stejné zabezpečení vyžaduje FIRMA i od Zpracovatelů osobních údajů. FIRMA informuje, že osobní údaje
mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí předání předmětných osobních údajů vyžadovat.

Práva subjektů údajů:
Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného
zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.
FIRMA poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že FIRMA nebo smluvní Zpracovatel FIRMY provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn: požádat FIRMU nebo jeho smluvního Zpracovatele o vysvětlení; požadovat, aby FIRMA nebo jeho smluvní Zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
FIRMA vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti.
Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.